Tag Archives: Worksheets

VBA-Làm việc với Worksheets

Trong VBA để quản lý các worksheet ta sử dụng đến đối tượng worksheets.Trong VBA để truy cập đối tượng worksheets ta có thể gọi worksheets hoặc sheets đều được.