Tag Archives: workbooks

Một số thao tác với Books và Sheets

Khi làm việc với file Excel bạn có thể phải làm việc với nhiều file Excel khác nhau. Đây là một số code thông dụng giúp bạn thực hiện các thao tác: Mờ file, đọc file, đóng file.