Tag Archives: sumproduct

Sumproduct – Đếm giá trị trùng nhau trong 2 cột

Excel

Khi có 2 cột dữ liệu, muốn đếm giá trị trùng nhau là bao nhiêu ta có thể sử dụng hàm Sumproduct.Ví dụ khi muốn so sánh vùng B3:B8 và vùng D3:D8 có mấy giá trị trùng nhau ta có thể sử dụng hàm : =SUMPRODUCT(–(B3:B8=D3:D8))