Tag Archives: sub function

VBA – Sub Function một số ví dụ đơn giản

Các đoạn chương trình đều thường được viết trong Sub hoặc Function. Khác nhau cơ bản của Sub của Function là Function trả về giá trị còn Sub thì không. Khi chương trình lớn và có nhiều chức năng nhỏ bạn có thể phân các chức năng vào các sub các function để quản lý cho dễ.