Tag Archives: String

So khớp chuỗi

Bài 1: Nhập chuỗi a tìm số lần xuất hiện của chuỗi b trong a.