Tag Archives: python

Cài đặt OpenCV3 cùng Pythod

Để đơn giản hóa việc xử lý ảnh hiểu rõ các hàm xử lý của OpenCV bạn có thể sử dụng gói cài đặt OpenCV trên Pythod