Tag Archives: Number

Tùy chỉnh định dạng số (Custom Number Format)

Để định dạng kiểu số không có sẵn trong Excel ta có thể thực hiện theo một số cách sau đây.