Tag Archives: invitation

Invitation

Khi muốn mời ai đó tham gia một sự kiện bạn có thể dẫn cuộc trò chuyện theo thứ tự: hỏi người đó có rảnh không, chia sẻ về sự kiện sau đó mời mời tham gia sự kiện. Sau đây là một số mẫu câu mời cơ bản bạn có thể sử dụng.