Tag Archives: if then

Cấu trúc rẽ nhánh

Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh, Pascal dùng câu lệnh if – then. Có 2 dạng if – then:

  1. Dạng thiếu:
    • if <điều kiện> then <câu lệnh>;
  2. Dạng đủ:
    • if <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;