Tag Archives: If Then Statement

Cấu trúc điều khiển – VBA

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, VBA hỗ trợ cấu trúc điều khiển IF, IF … Else, For, While, Do While, Do Until. Sau đây là một số ví dụ cụ thể.