Tag Archives: Custom Format

Tùy chỉnh định dạng số (Custom Number Format)

Để định dạng kiểu số không có sẵn trong Excel ta có thể thực hiện theo một số cách sau đây.