Tag Archives: auto fill

Chức năng Auto Fill trong Excel

Excel

Chức năng Fill trong Excel sẽ giúp bạn điền tự động dữ liệu theo các mẫu có sẵn hoặc tự tạo thêm các danh sách của riêng mình. Auto Fill chúng ta thường hay sử dụng để đánh số thứ tự hay copy công thức cho một cột.