Tag Archives: ActiveX Controls

VBA – Làm quen với điều khiển ActiveX

Một số thao tác cơ bản với các điểu khiển cơ bản như nút button, ô nhập dữ liệu textbox, ô hiển thị danh sách listbox, hay nút lựa chọn checkbox,…