Pin It

Tạo Static page

Share Button

Khi thiết kế trang web chúng ta có thể sử dụng đến một số trang static (tĩnh). Nội dung trên các trang thường cố định như để giới thiệu,một nội dung thông báo… Để hiển thị trang web này trên framework của condelgniter bạn có thể làm như sau:

 • Bước 1: Tạo file hello.php trong thư mục application/controllers/

Tạo mới file hello.php

Tạo mới file hello.php

 • Bước 2: Chèn đoạn mã sau vào file vừa mới tạo:

 <?php

class hello extends CI_Controller {

  public function view()
  {
    
    $this->load->view('hello/home');
  }
}

Như vậy ta đã tạo được class hello kế thừa từ class CI_Controller. Function view thực hiện việc load file home (được tạo trong bước 3) .

 • Bước 3: Tạo file home trong đường dẫn views/hello/home.php

File home này bạn có thể tạo nội dung tùy ý nhưng để đơn giản mình in dòng xin chào như sau:

<?php
echo"Xin chào bạn, đây là nội dung hiển thị trên trang home.php";

Giờ bạn có thể truy cập trang web theo đường dẫn index.php/hello/view ví dụ bạn truy cập trên localhost thì đường dẫn sẽ là http://localhost/index.php/hello/view

 • Bước 4: Giờ muốn truy cập trang web và hiển thị luôn trang home.php  vừa tạo bạn có thể chỉnh sửa file  application/config/routes.php như sau:
thay thế 
$route['default_controller'] = 'welcome';
thành 
$route['default_controller'] = 'hello/view';
Share Button

Comments

comments