Pin It

So khớp chuỗi

Share Button

Bài 1: Nhập chuỗi a tìm số lần xuất hiện của chuỗi b trong a.

uses crt;
var a,b: string;
i,j,dem:integer;
 begin
writeln ('nhap chuoi:');
readln(a);
writeln('nhap chu can tim:');
readln(b);
dem:=0 ;
for i:=1 to length(a) - length(b)+1 do
begin
    j:=1;
    while(j<=length(b))do
    begin
      if(a[i+j-1] = b[j]) then
            j:=j+1
      else
            j:=length(b)+3;

    end;
    if(j=length(b)+1 )then dem:=dem+1;

end;
write('so lan xuat hien: ',dem);
readln
end.
Share Button

Comments

comments