Pin It

Một số thao tác với Books và Sheets

Share Button

Khi làm việc với file Excel bạn có thể phải làm việc với nhiều file Excel khác nhau. Đây là một số code thông dụng giúp bạn thực hiện các thao tác: Mờ file, đọc file, đóng file.


 1. Hiện thông báo tên các workbooks đang mở

  For Each a In Workbooks
   MsgBox a.Name
  Next
 2. Hiện thị đường dẫn của file workbook

  MsgBox Workbooks("Book1.xlsx").Path
  MsgBox ActiveWorkbook.Path
 3. Hiện  thị tên file cùng đường dẫn

  MsgBox ActiveWorkbook.FullName
 4. Đóng workbooks

  Workbooks("book1.xlsx").Close
  Workbooks.Close
 5. Mở file

  Workbooks.Open ("sales.xls")
 6. Mở file thông qua hộp thoại

  Dim MyFile As String
  MyFile = Application.GetOpenFilename()
  Workbooks.Open (MyFile)
 7. Mở và lưu file

  Dim a As Workbook
  Set a = Workbooks.Open("C:\test\book1.xlsx")
  a.Save
  a.Close

  Một số trường hợp file book1.xlsx đã được mở từ trước khi chạy chương trình sẽ báo lỗi để khăc phục tình trạng này ta có thể mở file với thuộc tính readonly
  Đoạn mã sẽ được sửa lại như sau:

  Dim a As Workbook
  Set a = Workbooks.Open("C:\test\book1.xlsx", ReadOnly:=True)
  a.Save
  a.Close
 8. Mở và đọc các file trong một thư mục

  Dim directory As String, fileName As String, sheet As Worksheet, total As Integer
  Application.ScreenUpdating = False
  Set a = ActiveWorkbook
  i = 1
  Application.DisplayAlerts = False
  directory = "c:\test\"
  fileName = Dir(directory & "*.xl??")
  Do While fileName <> ""
  Workbooks.Open (directory & fileName)
  a.Sheets(2).Cells(i, 1) = fileName
  i = i + 1
  Workbooks(fileName).Close
  fileName = Dir()
  Application.ScreenUpdating = True
  Application.DisplayAlerts = True
  Loop

  Dòng fileName = Dir(directory & “*.xl??”) có tác dung tìm tất cả các file có phần mở rộng là xl..
  Dòng fileName = Dir() để mở file tiếp theo trong thư mục

Share Button

Comments

comments