Pin It

Hiển thị trang tin tức

Share Button

Bước 1: Tạo cơ sở dữ liệu có trúc như sau và chèn thêm 2-3 bản ghi mẫu

CREATE TABLE tintuc (
    id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    tieude varchar(128) NOT NULL,
    noidung text NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id)    
);

Bước 2: Cấu hình lại file kết nối đến file database bằng cách truy cập vào file database.php trong đường dẫn  application/config/

$db['default'] = array(
	'dsn'	=> '',
	'hostname' => 'localhost',
	'username' => '', 
	'password' => '',
	'database' => '',
	'dbdriver' => 'mysqli',
....
 • hostname: điền tên máy chủ.
 • username: điền tên truy cập database
 • password: điền mật khẩu truy cập database
 • database: điền tên database

Bước 3: Truy cập đường dẫn application/models/ tạo file tintuc_model.php

<?php
class tintuc_model extends CI_Model {

  public function __construct()
  {
    $this->load->database();
  }
  public function get_news()
  {
    $query = $this->db->get('tintuc');
    return $query->result_array();
  }
}
 • function  __constuct() để kết nối đến database
 • funtion get_tintuc() để lấy toàn bộ dữ liệu trong bảng tintuc

Bước 4: Tại đường dẫn application/controllers/ tạo fie tintuc.php

<?php
class tintuc extends CI_Controller {

    public function __construct()
    {
        parent::__construct();
        $this->load->model('tintuc_model');
        $this->load->helper('url_helper');
    }

    public function index()
    {
        $data['tin'] = $this->tintuc_model->get_news();
        $this -> load -> view ( 'tintuc/index', $data );
    }
   
}
 • function index sẽ load thủ tục get_news() trong model và gửi đến file index

Bước 5: Tạo file index.php trong thư mục application/views/pages/

<?php foreach ($tin as $tin_item): ?>

    <h3><?php echo $tin_item['tieude']; ?></h3>
    <div class="main">
        <?php echo $tin_item['noidung']; ?>
    </div>
<?php endforeach; ?>

Bước 6: Cấu hình file routes.php trong thư mục application/config/ để hiển thị nội dung tin tức khi truy cập máy chủ

$route['default_controller'] = 'tintuc';
$route [ 'tintuc/(:any)' ] = 'tintuc/view/$1' ;
$route [ 'tintuc' ] = 'tintuc' ;
 • Giờ bạn có thể truy cập đường dẫn máychủ để xem hiển thị kết quả.
Share Button

Comments

comments