Pin It

Cấu trúc rẽ nhánh

Share Button

Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh, Pascal dùng câu lệnh if – then. Có 2 dạng if – then:

 1. Dạng thiếu:
  • if <điều kiện> then <câu lệnh>;
 2. Dạng đủ:
  • if <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;

Ví dụ: Cho 2 số a, b để tìm số lớn hơn ta có thể dử dụng lệnh if như sau:

 • Dạng thiếu:

max:=a;

if b>a then max:=b;

 • Dạng đủ :

if b> a then max:= b else max:=b;

practice blue grunge stamp isolated on white

Bài tập 1: In ra số lớn nhất trong 4 số nhập từ bàn phím.

 • Cách 1:
Program So_Lon_Nhat;
Uses crt;
Var a,b,c,d: real;
Begin
   Clrscr;
   Write('Nhap so thu nhat:');readln(a);
   Write('Nhap so thu hai:');readln(b);
   Write('Nhap so thu ba:');readln(c);
   Write('Nhap so thu tu:');readln(d);
   if (a>=b) and (a>=c) and (a>= d) then writeln('So lon nhat la:',a);
   if (b>=a) and (b>=c) and (b>= d) then writeln('So lon nhat la:',b);
   if (c>=a) and (c>=b) and (c>= d) then writeln('So lon nhat la:',c);
   if (d>=a) and (d>=b) and (d>= c) then writeln('So lon nhat la:',d);
   readln
end.
 • Cách 2:
Program So_Lon_Nhat_1;
Uses crt;
Var Max , a , b , c , d : Real ;
BEGIN
	Clrscr;
  	Writeln (' Nhap gia tri cua 4 so : ') ;
  	Write (' a = ') ; Readln ( a ) ;  
	Write (' b = ') ; Readln ( b ) ;  
	Write (' c = ') ; Readln ( c ) ;  
	Write (' d = ') ; Readln ( d ) ;
	Max := a ;
	If Max < b Then Max := b ;  
	If Max < c Then Max := c ;  
	If Max < d Then Max := d ;
	Writeln (' Gia tri lon nhat la : ', Max ) ;
	Readln ;
END .
Share Button

Comments

comments