Pin It

Các kiểu dữ liệu chuẩn của Pascal

Share Button

Các bài toán trong thực tế thường có kiểu dữ liệu để thể hiện dữ liệu vào và kết quả ra như kiểu số nguyên, số thực, kí tự, văn bản… Mỗi ngôn ngữ lập trình cung cấp một số kiểu dữ liệu chuẩn và có phạm vi giá trị lưu trữ, kích thước bộ nhớ. Sau đây là một số kiểu dữ liệu thường sử dụng cho biến đơn trong Pascal:

  • Kiểu số nguyên:
Kiểu Bộ nhớ lưu trữ Phạm vi giá trị
byte 1 byte Từ 0 đến 255
integer 2 byte Từ -32768 đến 32767
word 2 byte Từ 0 đến 65535
longint 4 byte Từ -2147483648 đến 2147483647
  • Kiểu số thực:
Kiểu Bộ nhớ lưu trữ Phạm vi giá trị
real 6 byte Từ 2.9E-39 đến 1.7E38
single 4 byte Từ 1.5E-45 đến 3.4E38
double 8 byte Từ 5.0E-324 đến 1.7E308
extended 10 byte Từ 1.9E-4932 đến 1.1E4932
  • Kiểu chữ
Kiểu Bộ nhớ lưu trữ Số kí tự lưu được
char 6 byte 1
String 4 byte 255
  • Kiểu logic: Kiểu logic sẽ trả về giá trị đúng (TRUE) hoặc sai (FALSE) trong Pascal ta khai báo kiểu logic là boolean.
Share Button

Comments

comments