Pin It
Greeting

Greeting

Khi gặp nhau ta có thể hỏi thăm sức khoẻ “How are you?“, tuy nhiên điều này không phải để thể hiện sự quan tâm đến sức khoẻ của người đối diện mà chủ yếu là để tỏ ra lịch sự. Còn đơn giản bạn chỉ cần sử dụng “Hello / Hi“. More »

Introdution

Introdution

Khi giới thiệu về bản thân bạn có thể nói tên mình cùng những thông tin đi kèm như quê quán, công việc và một vài sở thích… Tùy vào hoàn cảnh cũng như câu chuyện ta có thể giới thiệu bản thân theo cách khác nhau. Sau đây là một số mẫu câu thông dụng dùng khi lần đầu gặp gỡ. More »

 

VBA – AutoFilter Lọc dữ liệu tự động

Một số thao tác khi sử dụng tính năng auto Filter trong VBA. Để minh họa cho các ví dụ ta sử dụng dữ liệu mẫu như sau. Vùng dữ liệu từ ô A1 đến D10 với các trường thông tin: Tên, Tuổi, Ngày đăng ký, Phòng ban.

Cài đặt PHP song song cùng IIS

Khi đã cài đặt IIS trên máy chủ nếu muốn chạy thêm được PHP bạn có thể làm theo hướng dẫn sau.

[VBA]Lệnh kết nối với SQL Server

Thêm thư viện

Một số lệnh với Excel Application

Application.Visible = False

Application.DisplayFullScreen = True
Application.DisplayFormulaBar = False
ActiveWindow.DisplayWorkbookTabs = False
ActiveWindow.DisplayHeadings = False
ActiveWindow.DisplayGridlines = False

—- Mở đường dẫn chương trình bất kỳ

Dim x As Variant
Dim Path As String

Path = ” chuong trình đường dẫn trong máy”

x = Shell(Path, vbNormalFocus)