Pin It

VBA-Làm việc với Worksheets

Share Button

Trong VBA để quản lý các worksheet ta sử dụng đến đối tượng worksheets.Trong VBA để truy cập đối tượng worksheets ta có thể gọi worksheets hoặc sheets đều được.


 1. Truy cập worksheets: Để truy cập tới một worksheet ta có thể truy cập theo thứ tự hoặt tên của sheet.
  'truy cập theo số thứ tự
  Worksheets(1).Activate
  Sheets(1).Activate
  
  'Truy cập theo tên
  Sheets("Sheet1").Activate
  
  'Truy cập đến sheets cuối cùng
  Sheets(Sheets.Count)
 2. Copy một sheets: Để copy sheets ta cần khai báo sẽ copy trước hay sau một sheets khác.
  'copy sheet1 sau sheet3
  Sheets("Sheet1").copy after:=Sheets("Sheet3")
  'copy sheet1 trước sheet3
  Sheets("Sheet1").copy before:=Sheets("Sheet3")
 3. Copy nhiều sheets: Để copy nhiều sheets ta sử dụng thêm thuộc tính mảng và nếu không khai báo before hay after các sheets sẽ được copy sang một workbooks mới.
  'Copy các sheet1, sheet2,sheet3,sheet4
  Worksheets(Array("Sheet1","Sheet2","Sheet3","Sheet4").Copy
 4. Xóa toàn dung trong Sheets
  'Xóa nội dung
  Sheets("Sheet1").Cells.ClearContents
  
  'Xóa định dạng
  Sheets("Sheet1").Cells.ClearFormats
  
  'Xóa Comments
  Sheets("Sheet1").Cells.ClearCommnents
  
  'Xóa ghi chú
  Sheets("Sheet1").Cells.ClearNotes
 5. Cố định khung nhìn trong sheets.
  'Cố định thanh cuộn vùng từ A1 đến M19
  Sheets("Sheet1").ScrollArea = "$A$1:$M$19"
  
 6. Ẩn sheets: Khi ẩn sheets có 3 lựa chọn -1 , 0 và 2
  'Hiện sheet
  Sheets("Sheet1").Visible = -1
  
  'Ẩn sheet
  Sheets("Sheet1").Visible = 0
  
  'Ẩn sheet không cho phép hiển thị bằng chuột phải trên ứng dụng
  Sheets("Sheet1").Visible = 2
 7. Bảo vệ dữ liệu một sheets.
  'Thực hiện thao tác khóa toàn bộ Sheet1
  Worksheets("Sheet1").Protect UserInterfaceOnly:=True
  'Mở khó vùng từ A1 đến C3
  Worksheets("Sheet1").Range("A1:C3").Locked = False

Share Button

Comments

comments