Pin It

[VBA]Lệnh kết nối với SQL Server

Share Button

Thêm thư viện

Thực hiện

 

Dim conn As ADODB.Connection ' khai báo kết nối csdl
Dim rs As ADODB.Recordset 'khai báo biến lưu trữ các bản ghi
Dim sConnString As String 'khai báo chuỗi kết nối

' Create the connection string.
sConnString = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=(LocalDb)\v11.0;" & _
"Initial Catalog=banhang;" & _
"Integrated Security=true;"
'provider: kiểu kết nối Sql
'data source:địa chỉ máy chủ (server name)
'nếu có mật khẩu thêm đoạn "User ID=taikhoan;Password=matkhau;" & _

' Create the Connection and Recordset objects.
Set conn = New ADODB.Connection
Set rs = New ADODB.Recordset

' Open the connection and execute.
conn.Open sConnString ' mo ket noi
Set rs = conn.Execute("SELECT * FROM nhanvien;") ' thuc hien truy lấy thông tin trong bảng nhân viên

' Check we have data.
If Not rs.EOF Then
' Transfer result.
Sheets(1).Range("A1").CopyFromRecordset rs
' Close the recordset
rs.Close
Else
MsgBox "Error: No records returned.", vbCritical
End If

' Clean up
If CBool(conn.State And adStateOpen) Then conn.Close
Set conn = Nothing
Set rs = Nothing

Share Button

Comments

comments