Pin It

VBA – Gửi email tự động với gmail

Share Button

Trong VBA ta có thể kết hợp gửi mail cùng các dữ liệu trong Excel. Để làm được việc này trước tiên bạn cần tắt chế độ bảo mật của Google bằng cách truy cập đường link sau:
https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1

  1. Thêm thư viện CDO:
    Truy Cập Tool > Refernces để add thư viện cho chương trình.
  2. Kết nối với Gmail và tự động gửi thư

Sub SendEmailUsingGmail()

Dim NewMail As CDO.Message

Set NewMail = New CDO.Message

'Enable SSL Authentication
NewMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl") = True

'Make SMTP authentication Enabled=true (1)

NewMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1

'Set the SMTP server and port Details
'To get these details you can get on Settings Page of your Gmail Account

NewMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "smtp.gmail.com"

NewMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25

NewMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2

'Set your credentials of your Gmail Account

NewMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "vishwamitra01@gmail.com"

NewMail.Configuration.Fields.Item _
("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "*********"

'Update the configuration fields
NewMail.Configuration.Fields.Update

'Set All Email Properties

With NewMail
.Subject = "Test Mail from LearnExcelMacro.com"
.From = "vishwamitra01@gmail.com"
.To = "vishwamitra02@gmail.com;info@learnexcelmacro.com"
.CC = "vishwamitra01@gmail.com"
.BCC = ""
.textbody = ""
End With

 

NewMail.Send
MsgBox ("Mail has been Sent")

'Set the NewMail Variable to Nothing
Set NewMail = Nothing

End Sub

Share Button

Comments

comments