Pin It

VBA – Copy dữ liệu trong Excel bỏ qua dòng ẩn

Share Button

Khi copy dữ liệu trong Excel copy dòng ẩn khi paste thường hiển thị cả dòng ẩn nên bạn có thể sử dụng code sau đây để Excel chỉ copy các dòng được hiển thị.

Sub Button1_Click()
  Dim rngSource As Range, rngDestination As Range, cell As Range, cc As Long, i As Long
  On Error Resume Next
  Application.DisplayAlerts = False
  
  Set rngSource = Application.InputBox("Chon vung copy. ", "Vung copy", Type:=8)
  If rngSource Is Nothing Then
  Application.DisplayAlerts = True: Exit Sub  'User canceled
  End If
  Set rngDestination = Application.InputBox("Chon vung paste", "Vung Paste", Type:=8)
  If rngDestination Is Nothing Then Application.DisplayAlerts = True: Exit Sub 'User canceled
  
  On Error GoTo 0
  
  Application.DisplayAlerts = True
  
  cc = rngSource.Columns.Count
  
  For Each cell In rngSource.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    Do
      i = i + 1
    Loop Until Not rngDestination(1).Offset(i).EntireRow.Hidden
    rngDestination(1).Offset(i).Resize(1, cc).Value = cell.Resize(1, cc).Value
  Next
End Sub
Share Button

Comments

comments