Pin It

Tìm kiếm và thay thế một đoạn văn bản trong Word từ Excel.

Share Button

Với thao tác mở file Word và thực hiện thay thế nội dung bạn có thể làm một chương trình mô phỏng Mail Merge của Word từ Excel.

 1. Thêm thư viện Word
  Truy cập Tools> References > Microsoft Office x.x Object Library
  
  x.x là phiên bản Office tương ứng với máy của bạn
 2. Khởi tạo đối tượng Word
  Set wd = CreateObject("word.application")
 3. Thủ  tục mở file template.docx trong ổ C:\ và cho hiển thị trên desktop
  wd.Documents.Add ("C:\template.docx")
  wd.Visible = True
 4. Thực hiện thao tác tìm kiếm và thay thế. Đoạn mã sau sẽ tìm tất cả nội dung là Xin chào để thay thế thành Hi
  With wd.Selection.Find
      .Text = "Xin chào"
      .Replacement.Text = "Hi"
      .Forward = True
      .Wrap = wdFindContinue
      
  End With
  wd.Selection.Find.Execute Replace:=2
Share Button

Comments

comments