Pin It

Sumproduct – Đếm giá trị trùng nhau trong 2 cột

Share Button

Khi có 2 cột dữ liệu, muốn đếm giá trị trùng nhau là bao nhiêu ta có thể sử dụng hàm Sumproduct.Ví dụ khi muốn so sánh vùng B3:B8 và vùng D3:D8 có mấy giá trị trùng nhau ta có thể sử dụng hàm : =SUMPRODUCT(–(B3:B8=D3:D8))

Hàm Sumproduct đếm giá trị trùng nhau như thế nào?

Khi sử dụng Sumproduct với phép so sánh = 2 vùng dữ liệu, Excel sẽ so sánh từng dòng. Nếu 2 giá trị trùng nhau thì sẽ trả về kết quả True, nếu 2 giá trị khác nhau trả về kết quả False.
Trong ví dụ trên khi so sánh vùng B3:B8 và vùng D3:D8. Chúng ta sẽ so sánh lần lượt các giá trị:
Cột 1 – Cột 2;-> False
A – A;
->True
B -B ;
->True
C – C ;->True
D – ;
->False
E –
.->False
Như vậy có 3 cặp trùng nhau nên kết quả sẽ trả 3 vị trí true và lần lượt là : {False;True;True;True;False;False}


Tuy nhiên giá trị True False khi sử dụng hàm Sumproduct đều trả về giá trị 0. Để giá trị True chuyển thành 1 và False chuyển về 0. Ta thêm — vào trước biểu thức so sánh.
Như vậy khi so sánh –(B3:B8=D3:D8) ta sẽ lần lượt được các giá trị {0;1;1;1;0;0}
Hàm Sumproduct sẽ cộng các kết quả này nên trả về cho chúng ta 3 dòng trùng nhau.


Đếm các dòng không trùng nhau?

Tương tự để đếm các dòng không trùng  nhau trong 2 cột ta chỉ cần thay phép so sánh = thành <>.
Như vậy công thức mới sẽ là :
=SUMPRODUCT(–(B3:B8<>D3:D8))
Khi sử dụng phép so sánh <>. Excel cũng lần lượt so sánh từng dòng trong 2 cột. Nếu 2 giá trị giống nhau thì trả về kết quả False; còn nếu 2 giá trị so sánh khác nhau trả về giá trị True. Như vậy kết quả so sánh sẽ được :{1;0;0;0;1;1} và cũng trả về cho chúng ta 3 dòng khác nhau.

Share Button

Comments

comments