Pin It

Một số thao tác với trình duyet web từ excel

Share Button

Một số thao tác giúp bạn mở trình duyệt web và có thể lấy dữ liệu.

Trước tiên bạn cần phải thêm thư viện điều khiển trình duyệt Web bằng cách:

Truy cập Tool > References thêm 2 thư viện sau:
Microsoft Internet Controls để điều khiển trình duyệt
Microsoft HTML Object Library để lấy thông tin của trang web

 1. Khởi tạo đối tượng trình duyệt
   Dim ie As InternetExplorer
   Dim html As HTMLDocument
   Set ie = New InternetExplorer
   ie.Visible = True
 2. Truy cập một trang web
    ie.navigate "http://google.com/"
 3. Chờ đến khi load hết nội dung trang web
  Do While ie.ReadyState <> READYSTATE_COMPLETE
  Application.StatusBar = "Đang load... "
  DoEvents
  Loop
 4. Tạo đối tượng html để lấy các thuộc tính trên trang web
  Set html = ie.Document
  
 5. Gán giá trị cho một ô trong trình duyệt. Ví dụ dưới đây sẽ điền nội dung vào ô tìm kiếm của google.
  html.DocumentElement.Document.all("q").Value = "aaa"
 6. Gửi thao tác enter
  Application.SendKeys ("{enter}")
  Ngoài Enter bạn có thể gửi các phím đặc biệt khác như
  BACKSPACE {BACKSPACE} hoặc{BS}
  BREAK {BREAK}
   DELETE  {DELETE} hoặc {DEL}
   ESC  {ESCAPE} hoặc {ESC}
   TAB  {TAB}
   F1 đến F12  {F1} … {F12}
   SHIFT  + ví dụ +1
   CTRL  ^ ví dụ ^A
 7. Mở trình duyệt Chrome
   Dim chromePath As String
  
   chromePath = "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
  
   Shell (chromePath & " -url http:google.ca")
Share Button

Comments

comments