Pin It

Một số thao tác với Range

Share Button

Khi làm việc thực hiện các thao tác trong 1 file Excel ta thường làm việc trên các đối tượng:

  • Workbook
  • Worksheets
  • Charts
  • Range


Thao tác trên Range giúp bạn đọc dữ liệu và thực hiện các thao tác trong các ô.

1.Gán giá trị 3 cho  ô A3 :

Range("A3"). Value =3
'Có thể viết tắt
Range("A3") =3

2. Gán giá trị 5 cho vùng từ A1 đến A5

Range("A1:A5") =5

3.Gán cho vùng A1 đến A2 và B3 đến C4 giá trị 10

Range("A1:A2,B3:C4").Value = 10

4.Gán giá trị cho vùng có tên vùng 1 đã được định danh

Range("vung1") =12

5.Định danh cho vùng và gán giá trị

Dim vung2 As Range
Set vung2 = Range("A1:A2")
vung2.Value = 8

6. Chọn một vùng

Range("A1:A3").Select

7. Copy vùng và dán dữ liệu

Range("A1:A3").copy
Range("D1").Paste

8.Xóa nội dung của vùng A1 đến A5
Range("A1:A5").ClearContents

9. Đếm số ô trong vùng

Range("A1:C4").Count

10.Chọn vùng dữ liệu lân cận nhau

Range("C2").CurrentRegion.Select

11. Chọn vùng từ C2 đến dòng cuối cùng

Range(Range("C2"), Range("C2").End(xlDown)).Select

12. Chọn toàn bộ vùng trong Sheets

Cells.Select

Xem thêm video hướng dẫn tại đây:

Share Button

Comments

comments