Pin It

Cấu trúc điều khiển – VBA

Share Button

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác, VBA hỗ trợ cấu trúc điều khiển IF, IF … Else, For, While, Do While, Do Until. Sau đây là một số ví dụ cụ thể.


  1. In ra số lớn hơn trong hai số sử dụng if đơn
x = 234
y = 32
 
If x > y Then
   MsgBox "X lớn hơn Y"
End If

  1. In ra số lớn hơn trong 2 số sử dụng if … else
  x = 234
  y = 324
  
  If x > y Then
    MsgBox "X lớn hơn Y"
	Else
	  Msgbox "Y lớn hơn X"
  End If

 

  1. Tính tổng các số chẵn từ 1 đến 10 sử dụng For…Next
For i = 0 To 10 Step 2
   tong=tong + i
Next
MsgBox a.Name
Next
  1. Tính tổng các số từ 1 đến 10 sử dụng Do while
Do While i <= 10
  tong = tong + i
  i = i + 1
Loop

Ví dụ tính tiền điện:

If Range("i6") < 100 Then
  Range("k6") = "=i3*500"
  Else
    If Range("i6") < 150 Then
      Range("k6") = "=100*500 +(i6-100)*700"
    Else
      If Range("i6") < 500 Then
        Range("k6") = "= 100*500 + 50*700 + (i6-150)*1000"
      Else
        Range("k6") = "=100 *500 + 50*700 + 350*1000 +(i6-500)*1500"
      End If
    End If
End If
  

Tách các chữ số trong chuỗi

For i = Len(a) To 1 Step -1
  If IsNumeric(Mid(a, i, 1)) = True Then
  
  tachso = tachso & Mid(a, i, 1)
  End If
Next
tachso = Val(tachso)
Share Button

Comments

comments