Pin It

Introdution

Share Button

Khi giới thiệu về bản thân bạn có thể nói tên mình cùng những thông tin đi kèm như quê quán, công việc và một vài sở thích… Tùy vào hoàn cảnh cũng như câu chuyện ta có thể giới thiệu bản thân theo cách khác nhau. Sau đây là một số mẫu câu thông dụng dùng khi lần đầu gặp gỡ.

icon-eng

Hello. My name is… Xin chào. Tên tôi là
Let me introduce. Tôi xin giới thiệu.
 I am from… Tôi đến từ …
I’d like to meet… Tôi muốn gặp…
This is… Đây là…
Have you meet … before? Bạn đã gặp… trước kia?
My surname is… Tôi họ…
My first name is… Tên tôi là …
Share Button

Comments

comments