Category Archives: Programming

Tạo Static page

Khi thiết kế trang web chúng ta có thể sử dụng đến một số trang static (tĩnh). Nội dung trên các trang thường cố định như để giới thiệu,một nội dung thông báo… Để hiển thị trang web này trên framework của condelgniter bạn có thể làm như sau:

  • Bước 1: Tạo file hello.php trong thư mục application/controllers/

Các kiểu dữ liệu chuẩn của Pascal

Các bài toán trong thực tế thường có kiểu dữ liệu để thể hiện dữ liệu vào và kết quả ra như kiểu số nguyên, số thực, kí tự, văn bản… Mỗi ngôn ngữ lập trình cung cấp một số kiểu dữ liệu chuẩn và có phạm vi giá trị lưu trữ, kích thước bộ nhớ. Sau đây là một số kiểu dữ liệu thường sử dụng cho biến đơn trong Pascal:

So khớp chuỗi

Bài 1: Nhập chuỗi a tìm số lần xuất hiện của chuỗi b trong a.

Cấu trúc rẽ nhánh

Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh, Pascal dùng câu lệnh if – then. Có 2 dạng if – then:

  1. Dạng thiếu:
    • if <điều kiện> then <câu lệnh>;
  2. Dạng đủ:
    • if <điều kiện> then <câu lệnh 1> else <câu lệnh 2>;