Category Archives: VBA- Excel

Range và cells trong vba có gì khác biệt nhau?

Khi sử dụng VBA hai đối tượng ta thường làm việc chính là Range và Cells. Ví dụ để truy cập vào ô A4 trong Excel ta có thể sử dụng lệnh: Range(“A4”).Select hoặc Cells(4,”A”).Select. Nhưng thực tế Range và Cells không hoàn toàn giống nhau chúng ta cùng xem một số ví dụ sau:

VBA – Gửi email tự động với gmail

Trong VBA ta có thể kết hợp gửi mail cùng các dữ liệu trong Excel. Để làm được việc này trước tiên bạn cần tắt chế độ bảo mật của Google bằng cách truy cập đường link sau:
https://myaccount.google.com/lesssecureapps?pli=1

VBA – Làm quen với điều khiển ActiveX

Một số thao tác cơ bản với các điểu khiển cơ bản như nút button, ô nhập dữ liệu textbox, ô hiển thị danh sách listbox, hay nút lựa chọn checkbox,…

VBA – Sub Function một số ví dụ đơn giản

Các đoạn chương trình đều thường được viết trong Sub hoặc Function. Khác nhau cơ bản của Sub của Function là Function trả về giá trị còn Sub thì không. Khi chương trình lớn và có nhiều chức năng nhỏ bạn có thể phân các chức năng vào các sub các function để quản lý cho dễ.

Một số thao tác VBA với SAP

  1. Lưu file export trong Sap vào thư mục chỉ định
    Tên file khi export thường có tên là Worksheets in Basic… nên ta kiểm kiểm tra các file đang mở có tên là Worksheets … không băng lệnh InStr