Category Archives: Excel

Sumproduct – Đếm giá trị trùng nhau trong 2 cột

Excel

Khi có 2 cột dữ liệu, muốn đếm giá trị trùng nhau là bao nhiêu ta có thể sử dụng hàm Sumproduct.Ví dụ khi muốn so sánh vùng B3:B8 và vùng D3:D8 có mấy giá trị trùng nhau ta có thể sử dụng hàm : =SUMPRODUCT(–(B3:B8=D3:D8))

Advanced Filter – Lọc nhiều điều kiện trong Excel

Excel

Filter hay lọc dữ liệu là một tính năng mạnh mẽ thường được sử dụng khi bạn muốn thống kê hay báo cáo dữ liệu nào đó. Với chức năng Auto Filter Excel đã hỗ trợ rất tốt trong việc lọc nội dung văn bản, lọc số, lọc màu sắc hay lọc ngày tháng. Nhưng nếu bạn muốn kết hợp nhiều điều kiện, hay lọc theo các tiêu chí khác nhau, cũng như lọc theo một công thức nào đó thì bạn nên sử dụng đến chức năng Advanced Filter.

Chức năng Auto Fill trong Excel

Excel

Chức năng Fill trong Excel sẽ giúp bạn điền tự động dữ liệu theo các mẫu có sẵn hoặc tự tạo thêm các danh sách của riêng mình. Auto Fill chúng ta thường hay sử dụng để đánh số thứ tự hay copy công thức cho một cột.

Tùy chỉnh định dạng số (Custom Number Format)

Để định dạng kiểu số không có sẵn trong Excel ta có thể thực hiện theo một số cách sau đây.